Wildcrossrun

REGULAMIN 2. EDYCJI BIEGU WILD CROSS RUN DZIEĆMOROWICE

Zapisy : http://zapisy.ultimasport.pl/432

11 maja 2019 r. Karczma Góralska w Dziećmorowicach

I. CELE IMPREZY

– Organizacja imprezy biegowej z elementami różnego rodzaju przeszkód naturalnych
i sztucznych sprawdzających sprawność fizyczną człowieka

– Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia

– Hartowanie organizmu, pokonywanie własnych słabości, przekraczanie granic

– Rywalizacja w duchu fair- play, połączona ze współpracą i dobrą zabawą

– Kreowanie nowych trendów w organizacji imprez sportowych w Polsce

– Promocja regionu i walorów turystycznych Ziemi Wałbrzyskiej, Gminy Walim, Dziećmorowic

– Zintegrowanie poprzez sport środowiska samorządowców z całej Polski, popularyzacja aktywności fizycznej, szeroko pojęty PR, promowanie walorów turystycznych, krajobrazowych Powiatu Wałbrzyskiego.

II. ORGANIZATOR

Organizatorem biegu WILD CROSS RUN jest:

– Karczma Góralska Piotr Pol, ul. Bystrzycka 66 58 – 308 Dziećmorowice – zwany dalej „Organizatorem”

Współorganizatorami są: Powiat Wałbrzyski, Aleja Wyzwolenia 20, 22, 22a, 24 58 – 300 Wałbrzych oraz Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, ul. Kościuszki 2 58 – 320 Walim – zwani dalej „Współorganizatorami”

Patronat Honorowy nad imprezą objęli:

Krzysztof Kwiatkowski – Starosta Wałbrzyski

Adam Hausman – Wójt Gminy Walim

III. CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW

Impreza biegowa WILD CROSS RUN to niezwykłe wydarzenie nastawione na doskonałą zabawę, wysiłek fizyczny, przekraczanie własnych granic, pokonywanie słabości, a także rywalizację o miano „najdzikszego” i „najtwardszego” zawodnika/zawodniczki. Na trasie znajdują się przeszkody naturalne i sztuczne, które weryfikują sprawność, skoczność, siłę, wytrzymałość, zwinność oraz odporność psychiczną uczestników.

IV. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

1. Impreza biegowa odbywa się na terenie Karczmy Góralskiej w Dziećmorowicach. Godziny startu oraz szczegóły dotyczące trasy są dostępne na stronie internetowej Organizatorów: www.wildcrossrun.pl (zwana dalej jako „Strona Internetowa”).

2. W biegu mogą wziąć udział uczestnicy, zarejestrowani do udziału w biegu zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty biegu, przy czym Uczestnik, zostanie
o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej oraz
w formie mailowej, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem biegu. Dokonanie zmian
w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań
w stosunku do Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyn. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje żądanie zwrotu uiszczonej opłaty startowej.
O odwołaniu biegu Organizator poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej oraz w formie mailowej, przekazując szczegóły dotyczące zwrotu wniesionych opłat.

V. PRZESZKODY

Na trasie biegu WILD CROSS RUN znajdują się przeszkody, których stopień trudności jest zróżnicowany. Szczegółowe informacje dotyczące przeszkód znajdują się na Stronie Internetowej. Organizatorzy przewidują dwa rodzaje przeszkód:

a) naturalne, takie jak m.in. bagna, stawy, rzeki, wzniesienia, góry, drzewa;

b) sztuczne, takie jak m.in. ściany, liny, trawersy poziome, pajęczyny linowe, zasieki, zbiorniki
z wodą, błotem czy lodem.

VI. UCZESTNICTWO

1. W zawodach mogą brać udział osoby (dotyczy dystansu głównego – trasy 10 km), które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej. A także dzieci od 5 roku życia
i młodzież – zakwalifikowani do odpowiedniej kategorii, posiadający zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

2. Prawo startu w biegu WILD CROSS RUN mają również osoby, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia biegu ukończą 16 lat (dotyczy dystansu głównego – trasy 10 km), pod warunkiem złożenia w dniu rozpoczęcia imprezy w biurze zawodów zgody na uczestnictwo w imprezie podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3. Warunkiem udziału w każdej imprezie jest:

  1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego;

  2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu;

  3. Akceptacja udziału w imprezie na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia;

  4. Wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych
    w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej;

  5. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów, w zakresie określonym w ust. 6 poniżej.

4. Wzór oświadczenia zawierającego zgody, o których mowa w ust. 4 lit. b-e, stanowi Załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5.W 2 edycji biegu WILD CROSS RUN przewiduje się podział na następujące kategorie wiekowe
o określonych przez Organizatora nazwach (które związane są z budowaniem marki i bezpośrednio związane z „Dzikim Biegiem”, poszczególne kategorie nazwy wzięły od wieku dzika) :

Warchlaki – dzieci w wieku od 5 do 11 lat będą miały do pokonania ok. 600 metrową trasę
z kilkoma przeszkodami

Przelatki – dzieci i młodzież w wieku od 12 do 16 lat będą mieli do pokonania trasę
ok. 4 km z przeszkodami

Wycinki – Samorządowcy klasyfikowani odrębnie – do pokonania trasa ok. 4 km z kilkoma przeszkodami – zgłoszenia do tej kategorii należy dokonać mailowo na adres: n.sumera@powiatwalbrzyski.pl lub a.blaszkiewicz@powiatwalbrzyski.pl

Odyńce i Lochy (Panowie i Panie) – do pokonania pełna trasa – ok. 10 km i niemalże 100 przeszkód

6. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku
w następujących formach:

Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie
w dowolnej formie,

Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera
w zakresie jego udziału w imprezie,

Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym,

Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,

Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,

Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów.

7. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom biegu sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej,
w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji. Lista oficjalnych partnerów
i sponsorów biegów dostępna jest na Stronie internetowej Organizatora.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazywania uzyskanych przez uczestników wszystkich wyników, wraz z ich danymi osobowymi (imieniem, nazwiskiem, rokiem urodzenia, miejscowością, wiekiem) do podmiotów współpracujących z Organizatorem, w tym firmy dokonującej pomiaru czasu uczestników na Wydarzeniu.

VII. ZASADY ZAPISÓW

1. Limit uczestników wynosi 500 osób.

2. Warunkiem zapisania się na bieg jest wypełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie www.ultimasport.pl i uiszczenie wpisowego lub dokonanie zgłoszenia mailowego – dotyczy kategorii Wycinki – Samorządowcy na podane wyżej adresy mailowe

3. Zapisy na bieg z gwarancją otrzymania wszystkich świadczeń przyjmowane są do 7 dnia przed dniem, w którym odbędzie się bieg.

4. Dokonanie zapisu w terminie późniejszym jest możliwe w miarę dostępności miejsc, przy czym Organizator nie gwarantuje kompletności pakietu startowego osobom, które dokonają zapisu po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

5. Zapisy online zamykane są na 3 dni przed danym biegiem. Po tym terminie Uczestnik może dokonać zapisu wyłącznie w biurze zawodów danego biegu.

VIII. OPŁATA STARTOWA

1.Wysokość wpisowego uzależniona jest od terminu oraz pakietu, który wybiera uczestnik
i wynosi:

I termin – 11. 10. 2018 r. – 10. 01. 2019 r. – 70 zł

II termin – 11. 01. 2019 r. – 10. 03. 2019 r. – 99 zł

III termin – 11. 03. 2019 r. – 10. 04. 2019 r. – 129 zł

IV termin – 11. 04. 2019 r. – 10. 05. 2019 r. – 159 zł

V termin w dniu imprezy – 11. 05. 2019 r. – 199 zł

Uczestnik, który chce otrzymać koszulkę biegu musi uiścić dodatkową opłatę w wysokości
100 zł

Pakiet – koszulka + bilet – 249 zł

Koszt udziału w biegu Warchlaków i Przelatków wynosi 30 zł

2. Wpisowe należy wpłacić w terminie 7 dni licząc od dnia rejestracji, jednak nie później niż na 3 dni przed danym biegiem, przelewem na rachunek bankowy podany przy rejestracji wskazując w tytule przelewu treść wygenerowaną przez system rejestracyjny lub przez system szybkiej płatności umieszczony na Stronie Internetowej przy zapisie. Możliwe jest też uiszczenie wpisowego w biurze zawodów gotówką, w ramach dostępności miejsc.

3. Organizator przewiduje zniżki dla zespołów/drużyn składających się z minimum10 osób
w wysokości 10% od wybranego pakietu. Zniżki drużynowe nie są przyznawane osobom, które uiściły wpisowe w biurze zawodów a nie poprzez zapisy online.

4. Po wysłaniu zgłoszenia rejestracyjnego i uiszczeniu opłaty, nie ma możliwości zmiany danych Uczestnika ani przeniesienia prawa do startu na inną osobę.

IX. ŚWIADCZENIA

W ramach wpisowego każdy z Uczestników otrzymuje:

– pamiątkowy medal, koszulkę sportową z długim rękawem (przy zakupie pełnego pakietu)

– wejściówkę do Zamku Grodno i do Sztolni Walimskich

– rozgrzewkę z instruktorem,

– napoje regenerujące,

– przeszkody na trasie,

– posiłek po ukończeniu biegu

– możliwość kąpieli w stawie przy karczmie po ukończeniu biegu

– zabezpieczenie medyczne

– oznakowanie i zabezpieczenie trasy biegu,

– asystę wolontariuszy przy najtrudniejszych przeszkodach,

– niezapomnianą atmosferę

– dla osób towarzyszących zajęcia zumba, dla dzieci animacje, gry i zabawy

UWAGA!!!

UCZESTNICY UBEZPIECZAJĄ SIĘ SAMODZIELNIE W ZAKRESIE NNW

X. KLASYFIKACJE

1. Organizator przyznaje nagrody w następujących kategoriach:

a) Warchlaki – miejsca od I do III za najszybsze pokonanie trasy

b) Przelatki – miejsca I do III za najszybsze pokonanie trasy

c) Wycinki – Samorządowcy – miejsca I – III dla najszybszych i „najdzikszych” kobiet
i mężczyzn samorządowców

d) Wycinki Drużyny (drużyna Wycinków powinna składać się z maksymalnie 3 osób)

miejsca I – III

e) Odyńce i Lochy – miejsca I – III dla najszybszych i „najdzikszych” mężczyzn i kobiet

f) Najszybsze drużyny – miejsca I – III – przyznawane na podstawie sumarycznego czasu
5 najszybszych członków zespołu

g) Najstarszy zawodnik/ zawodniczka, który/a ukończył/a bieg, zaliczając wszystkie przeszkody

h) Inne – „nagrody niespodzianki” przygotowane przez Organizatora

XI. BEZPIECZEŃSTWO

1. Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Uczestnikom bezpieczeństwa
w trakcie biegu. W szczególności Organizator zapewnia dostęp do podstawowej pomocy medycznej
w razie urazów powstałych w trakcie lub w związku z biegiem.

2. Ze względu na charakter biegu, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem otarć, zadrapań, a także drobnych ran powierzchniowych podobnego typu. Warunki atmosferyczne mogą sprzyjać urazom kończyn, przemoczeniu, a także hipotermii. Odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu ponosi wyłącznie Uczestnik. Uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.

3. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania organizmu lub opieki w innym zakresie.

4. Przez wzgląd na bezpieczeństwo pozostałych Uczestników zakazuje się startu w butach kolcach lub butach z kolcami.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który znajduje się
w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu,
w stroju zagrażającym bezpieczeństwu (m.in. buty z kolcami), a także podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników, przedstawicieli Organizatora, sponsorów i partnerów wydarzenia. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu wpisowego.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. .Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników biegów będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy, w tym przyznania wyróżnień. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegu obejmuje także publikację imienia, nazwiska, roku urodzenia
i miejscowości, w której zamieszkuje, celem opublikowania: listy startowej, wyników biegu,
a także klasyfikacji ogólnej.

3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie
z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania
i uzupełniania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych, uniemożliwia udział w biegu.

Tel. do organizatora: +48 605 225 452

E-mail: karczmagoralska@o2.pl, biuro@ckit.walim.pl

Link do zapisów http://zapisy.ultimasport.pl/432