Wildcrossrun

REGULAMIN 2. EDYCJI BIEGU WILD CROSS RUN DZIEĆMOROWICE

Zapisy : http://zapisy.ultimasport.pl/432

11 maja 2019 r. Karczma Góralska w Dziećmorowicach

I. CELE IMPREZY

– Organizacja imprezy biegowej z elementami różnego rodzaju przeszkód naturalnych
i sztucznych sprawdzających sprawność fizyczną człowieka

– Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia

– Hartowanie organizmu, pokonywanie własnych słabości, przekraczanie granic

– Rywalizacja w duchu fair- play, połączona ze współpracą i dobrą zabawą

– Kreowanie nowych trendów w organizacji imprez sportowych w Polsce

– Promocja regionu i walorów turystycznych Ziemi Wałbrzyskiej, Gminy Walim, Dziećmorowic

II. ORGANIZATOR

Organizatorami biegu WILD CROSS RUN są:

– Karczma Góralska Piotr Pol z siedzibą w Dziećmorowicach (58-308), przy ul. Bystrzyckiej 66, oraz Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu z siedzibą w Walimiu (58-320), przy ul. Kościuszki 2 – zwani dalej „Organizatorami”

III. CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW

Impreza biegowa WILD CROSS RUN to niezwykłe wydarzenie nastawione na doskonałą zabawę, wysiłek fizyczny, przekraczanie własnych granic, pokonywanie słabości, a także rywalizację o miano „najdzikszego” i „najtwardszego” zawodnika. Na trasie znajdują się przeszkody naturalne i sztuczne, które weryfikują sprawność, skoczność, siłę, wytrzymałość, zwinność oraz odporność psychiczną uczestników.

IV. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

1. Impreza biegowa zaczyna się na terenie Karczmy Góralskiej w Dziećmorowicach. Godziny startu oraz szczegóły dotyczące trasy są dostępne na stronie internetowej Organizatorów: www.wildcrossrun.pl (zwana dalej jako „Strona internetowa”).

2. W biegu mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy, zarejestrowani do udziału w biegu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty biegu, przy czym Uczestnik, zostanie
o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej oraz w formie mailowej, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem biegu. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyn. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje żądanie zwrotu uiszczonej opłaty startowej.
O odwołaniu biegu Organizator poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej oraz w formie mailowej, przekazując szczegóły dotyczące zwrotu wniesionych opłat.

V. PRZESZKODY

Na trasie biegu WILD CROSS RUN znajdują się przeszkody, których stopień trudności jest zróżnicowany. Szczegółowe informacje dotyczące przeszkód znajdują się na Stronie internetowej. Organizatorzy przewidują dwa rodzaje przeszkód:

a) naturalne, takie jak m.in. bagna, stawy, rzeki, wzniesienia, góry, skały, drzewa;

b) sztuczne, takie jak m.in. ściany, liny, trawersy poziome, pajęczyny linowe, zasieki, zbiorniki z wodą, błotem czy lodem,

c) 10-kilometrowa trasa, 100 przeszkód o zróżnicowanym stopniu trudności. 

VI. UCZESTNICTWO

1. W zawodach mogą brać udział osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.

2. Prawo startu w biegu WILD CROSS RUN mają również osoby, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia biegu ukończą 16 lat, pod warunkiem złożenia w dniu rozpoczęcia imprezy
w biurze zawodów zgody na uczestnictwo w imprezie podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3. Warunkiem udziału w imprezie jest:

  1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego;

  2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu;

  3. Akceptacja udziału w imprezie na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia;

  4. Wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej;

  5. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów, w zakresie określonym w ust. 6 poniżej.

4. Wzór oświadczenia zawierającego zgody, o których mowa w ppkt 3  c-e, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku
w następujących formach:

Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie
w dowolnej formie,

Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie,

Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,

Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,

Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów.

6. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom biegu sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej,
w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji. Lista oficjalnych partnerów
i sponsorów biegów dostępna jest na Stronie internetowej Organizatora.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazywania uzyskanych przez uczestników wszystkich wyników, wraz z ich danymi osobowymi (imieniem, nazwiskiem, rokiem urodzenia, miejscowością, wiekiem) do podmiotów współpracujących z Organizatorem,
w tym firmy dokonującej pomiaru czasu uczestników na Wydarzeniu.

VII. ZASADY ZAPISÓW

1. Limit uczestników wynosi 500 osób.

2. Warunkiem zapisania się na bieg jest wypełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie www.ultimasport.pl i uiszczenie wpisowego.

3. Zapisy na bieg z gwarancją otrzymania wszystkich świadczeń przyjmowane są do 7 dnia przed dniem, w którym odbędzie się bieg.

4. Dokonanie zapisu w terminie późniejszym jest możliwe w miarę dostępności miejsc, przy czym Organizator nie gwarantuje kompletności pakietu startowego osobom, które dokonają zapisu po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

5. Zapisy online zamykane są na 3 dni przed danym biegiem. Po tym terminie Uczestnik może dokonać zapisu wyłącznie w biurze zawodów danego biegu.

VIII. OPŁATA STARTOWA

1. Wysokość wpisowego uzależniona jest od pakietu, który wybiera uczestnik

Harmonogram zapisów:

1 TERMIN, OD 11.10.2018 – 10.01.2019 – 70 zł.
2 TERMIN, OD 11.01.2019 – 10.03.2019 – 99 zł.
3 TERMIN, OD 11.03.2019 – 10.04.2019 – 129 zł.
4 TERMIN, OD 11.04.2019 – 10.05.2019 – 159 zł.
5 TERMIN, W DNIU IMPREZY 11.05.2019 – 199 zł.

KOSZULKA BIEGU 100 zł. Należy określić rozmiar.
PAKIET (BILET + KOSZULKA) 249 zł.

2. Wpisowe należy wpłacić w terminie 7 dni licząc od dnia rejestracji, jednak nie później niż na 3 dni przed danym biegiem, przelewem na rachunek bankowy podany przy rejestracji wskazując w tytule przelewu treść wygenerowaną przez system rejestracyjny lub przez system szybkiej płatności umieszczony na Stronie internetowej przy zapisie. Możliwe jest też uiszczenie wpisowego w biurze zawodów gotówką, w ramach dostępności miejsc.

3. Organizator przewiduje zniżki dla zespołów/drużyn składających się z minimum10 osób
w wysokości 10% od wybranego pakietu. Zniżki drużynowe nie są przyznawane osobom, które uiściły wpisowe w biurze zawodów a nie poprzez zapisy online.

4. Po wysłaniu zgłoszenia rejestracyjnego i uiszczeniu opłaty, nie ma możliwości zmiany danych Uczestnika ani przeniesienia prawa do startu na inną osobę.

IX. ŚWIADCZENIA

W ramach wpisowego każdy z Uczestników otrzymuje:

– pamiątkowy medal, koszulkę sportową z długim rękawem (przy pełnym pakiecie)

– wejściówkę do Zamku Grodno i do Sztolni Walimskich

– rozgrzewkę z instruktorem,

– napoje regenerujące,

– przeszkody na trasie,

– posiłek po ukończeniu biegu

– możliwość kąpieli w stawie przy karczmie po ukończeniu biegu

– zabezpieczenie medyczne

– oznakowanie i zabezpieczenie trasy biegu,

– asystę wolontariuszy przy najtrudniejszych przeszkodach,

– niezapomnianą atmosferę

– dla osób towarzyszących zajęcia zumba, dla dzieci animacje, gry i zabawy

UWAGA!!!

Uczestnicy ubezpieczają się samodzielnie w zakresie NNW

X. KLASYFIKACJE

1. Organizator przyznaje nagrody w następujących kategoriach:

a) Kobiety – miejsca I-III dla najszybszych i „najdzikszych” kobiet

b) Mężczyźni – miejsca I-III dla najszybszych i „najdzikszych” mężczyzn

c) Najszybsze drużyny – miejsca I-III – przyznawane na podstawie sumarycznego czasu
5 najszybszych członków zespołu

d) Najstarszy zawodnik/ zawodniczka, który/a ukończył/a bieg, zaliczając wszystkie przeszkody

XI. BEZPIECZEŃSTWO

1. Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Uczestnikom bezpieczeństwa
w trakcie biegu. W szczególności Organizator zapewnia dostęp do podstawowej pomocy medycznej w razie urazów powstałych w trakcie lub w związku z biegiem.

2. Ze względu na charakter biegu, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem otarć, zadrapań, a także drobnych ran powierzchniowych podobnego typu. Warunki atmosferyczne mogą sprzyjać urazom kończyn, przemoczeniu, a także hipotermii. Odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu ponosi wyłącznie Uczestnik. Uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.

3. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania organizmu lub opieki w innym zakresie.

4. Przez wzgląd na bezpieczeństwo pozostałych Uczestników zakazuje się startu w butach kolcach lub butach z kolcami.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu,
w stroju zagrażającym bezpieczeństwu (m.in. buty z kolcami), a także podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników, przedstawicieli Organizatora, sponsorów i partnerów wydarzenia. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu wpisowego.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. .Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników biegów będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy, w tym przyznania wyróżnień. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegu obejmuje także publikację imienia, nazwiska, roku urodzenia
i miejscowości, w której zamieszkuje, celem opublikowania: listy startowej, wyników biegu, a także klasyfikacji ogólnej.

3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania
i uzupełniania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych, uniemożliwia udział w biegu.

Tel. do organizatora: +48 605 225 452

E-mail: karczmagoralska@o2.pl, biuro@ckit.walim.pl

Link do zapisów http://zapisy.ultimasport.pl/432